top of page

Excogitate Podcast Group

Public·131 members
Alex Ramos
Alex Ramos

Model Tip Per Kontrate Qerajezip


Model Tip Per Kontrate Qerajezip
Ky dokument Ãshtà njà model tip pÃr njà kontratà qerajezip mes njà pronari dhe njà qiramarres. Ky model nuk Ãshtà i detyrueshÃm dhe mund tà ndryshohet sipas nevojave dhe rrethanave tà Ãdo rasti konkret. MegjithatÃ, ky model pÃrmban disa kushte themelore qà duhet tà respektohen nga tà dyja palÃt.
Model Tip Per Kontrate QerajezipNjà kontratà qerajezip Ãshtà njà marrÃveshje juridike mes njà pronari, i cili ofron nà qira njà pasuri tà paluajtshme (shtÃpi, apartament, dhomÃ, lokal etj.), dhe njà qiramarres, i cili paguan njà shumà parash pÃr tà pÃrdorur atà pasuri pÃr njà kohà tà caktuar. Njà kontratà qerajezip duhet tà pÃrmbajà tà paktÃn kÃto elemente:


  • Identifikimi i palÃve: emri, mbiemri, numri i identitetit, adresa e banimit dhe kontakti i pronarit dhe i qiramarresit.  • Identifikimi i pasurisÃ: lloji, vendndodhja, sipÃrfaqja, numri i dhomave, karakteristikat dhe gjendja e pasurisà qà jepet me qira.  • Koha e qirasÃ: data e fillimit dhe e mbarimit tà kontratÃs, periudha e rinovimit ose anulimit tà kontratÃs dhe afati i njoftimit pÃr ndryshime ose shkarkime.  • Ãmimi i qirasÃ: shuma e parave qà duhet tà paguhet nga qiramarresi pÃr Ãdo muaj ose periudhà tjetÃr tà caktuar, mjetet e pagesÃs, data e pagesÃs dhe llogaria bankare e pronarit.  • Garancia: shuma e parave qà duhet tà depozitojà qiramarresi tek pronari si garanci pÃr respektimin e kushteve tà kontratÃs dhe pÃr riparimin e dÃmeve eventuale nà pasuri. Garancia duhet tà kthehet nga pronari nà fund tà kontratÃs nÃse nuk ka shkelje ose detyrime tà papaguara nga ana e qiramarresit.  • PÃrgjegjÃsità e palÃve: detyrimet dhe tà drejtat e pronarit dhe tà qiramarresit lidhur me mirÃmbajtjen, riparimin, sigurimin, taksat, tarifat dhe shpenzimet e tjera qà lidhen me pasurinà e dhÃnà me qira.  • Kushte tà tjera: Ãdo rregull ose kufizim qà vendos pronari ose qiramarresi pÃr pÃrdorimin e pasurisÃ, sià janà lejimi ose ndalimi i shtazave shtÃpiake, vizitorÃve, aktiviteteve tregtare ose zhurmave.Njà kontratà qerajezip duhet tà nÃnshkruhet nga tà dyja palÃt nà prani tà dÃshmitarÃve ose noterit. Njà kopje e kontratÃs duhet tà mbahet nga secila palÃ. Njà kontrat


Njà kontratà qerajezip mund tà ndryshohet, rinovohet ose anulohet me pajtimin e tà dyja palÃve. Nà rast mosmarrÃveshjeje, palÃt mund tà zgjidhin konfliktin nÃpÃrmjet negociatave, ndÃrmjetÃsimit, arbitrazhit ose gjykatÃs. Nà rast shkelje tà kontratÃs nga njÃra palÃ, tjetra palà mund tà kÃrkojà zbatimin e kontratÃs, dÃmshpÃrblimin ose shkarkimin e kontratÃs.


Njà model tip pÃr njà kontratà qerajezip mund tà shkarkohet nga ky link: https://www.qeraja.com/kontrata-qeraje/. Ky model Ãshtà vetÃm njà udhÃzues dhe nuk zÃvendÃson konsultimin me njà avokat ose noter pÃr rastet specifike. e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page